مهرژلاتینی با دسته چوبی

1) سفارش ساخت مهرازطريق تلگرام امكان پذير مي باشد.

09363159721

2) قيمت ساخت مهراز40/000 تومان تا100/000 تومان بسته به سايزمهرمتغيرمي باشد.

18