مهرژلاتینی با دسته فانتزی

1) سفارش ساخت مهرازطريق تلگرام امكان پذيرمي باشد.

09363159721

2) قيمت ساخت مهراز40/000 تومان تا 100/000 تومان ، بسته به سايزمهرمتغير مي باشد.