مهرتاریخ دار

dater1stamp

همانگونه كه از اسم آن مشخص است داراي اين قابليت است كه در كنار تاريخ بتوان متن يا مطلب مورد

نظر خود را بصورت ثابت و با مهر ژلاتيني درج نماييم . از دو بخش با رنگ هاي متفاوت تشكيل شده يعني

قسمتي كه تاريخ روي آن قرار ميگيرد قرمز و قسمت مطلب آن آبي است . شيوه تعويض تاريخ آن با

چرخاندن غلطك هاي دوار آن صورت ميپذيرد.